Kolkata Protector – Kolkata Police

Aug  – Sept 2013
Kolkata Protector cover

 

Nov Dec 2012
 April – May 2012
nov-dec 2012 april-may 2012

 

Sept – Oct 2011  April – May 2011
sept-oct 2011  april-may 2011
 

 

Jan – Feb 2011
Nov – Dec 2010
jan feb 2011 nov dec 2010

 

August – Sept 2010 June – July 2010
August - Sept 2010 june july 2010

 

April – May 2010 Feb – March 2010
april-may 2010 Feb - March 2010